Month: June 2020

RTE-25% Admission Notice

All the parents are hereby informed that, we have started RTE-25% Admissions for the year 2020-21 in the school. Parents should submit their application forms in the school as per instructions given below –

सर्व पालकांना सूचित करण्‍यात येते की, सन 2020-21 या शैक्षणिक वर्षाच्‍या आरटीई अंतर्गत 25टक्‍के प्रवेश प्रक्रिया आपल्‍या शाळेत सुरू झाली आहे. तरी सर्व पालकांनी खाली दिलेल्‍या सुचनांच्‍या आधिन राहून शाळेत पाल्‍याचा प्रवेश निश्चित करावा –

सूचना

 • प्रवेश फॉर्म आणि कागदपत्रे जमा करण्‍याची तारीख 29 जून 2020, वेळ सकाळी 10 ते सायं 4 पर्यंत
 • शाळेत येतांना बालकांना / मुलांना घेऊन येऊ नये
 • सर्व कागदपत्रे एका बंद पाकीटात भरून शाळेत ठेवलेल्‍या डब्‍यात जमा करावीत
 • कागदपत्रांची शालेय स्‍तरावर पडताळणी करून आपला प्रवेश निश्चित झाल्‍याचे कळविण्‍यात येईल
 • शाळा चालू झाल्‍यानंतर शाळेस आवश्‍यक नसलेल्‍या कागदपत्रांच्‍या मूळ प्रति आपणांस परत केल्‍या जातील
 • पडताळणीमध्‍ये कागदपत्रे चुकीची आढळल्‍यास किंवा ऑनलाईन पोर्टलवर चुकीची माहिती दिली असल्‍यास तसे आपणांस कळविले जाईल

बंद पाकिटात पुढील कागदपत्रे टाकावे

 • अलॉटमेंट लेटर (शाळा प्रवेश निश्चित झाल्‍याचे पत्र)      –        3 Copies
 • ‍मुलाचा / मुलीचा मूळ जन्‍मदाखल्‍याची प्रत –      1 Original, 2 Copies
 • मुलाचा / मुलीचा आधार कार्डची छायांकित प्रत (झेरॉक्‍स प्रत) 2 Copies
 • उत्‍पन्‍नाचा दाखला मूळ प्रत                   –        1 Original + 2 Copies
 • जातीचा दाखला मूळ प्रत                      –        1 Original + 2 Copies
 • वास्‍तव्‍याच्‍या ठिकाणाचा पुरावा              –        2 Copies
 • मुलाचे दोन पासपोर्ट फोटो