Parents-Teachers Association

PTA : 2016-17

 • Kirti Sharad Bhoir
 • Shivaji Sakharam Bhoir
 • Pinky N Patil
 • Rashmi  Rawal
 • Shilpa Mangesh Mhatre
 • Sajeevan Punathankandi
 • Dinesh Jadhav
 • Sharmila Tare
 • Mahadev Budle
 • Chavan Pradeep
 • Santosh Yadav
 • Sunita Yadav
 • Meenal Sawant
 • Bikesh pal
 • Babulal Sutar
 • Kumar Shriram
 • Manisha Patil
 • Reshma Guavali
 • Sachin Mishra
 • Mahendra Patil

PTA : 2015-16

 • Dinesh Jadhav
 • Prakash Bhoir
 • Pramod Chilliveri
 • Anusha Chilliveri
 • Nita Mhatre
 • Anita Mhatre
 • Sanjeevan Punatankanti
 • Babulal Sutar
 • Shivbachan Vishwakarma
 • Rekha Panchal
 • Allauddin Khan
 • Ali Hasan Shaikh
 • Lata Bokka
 • Kamalesh Patel
 • Srinivas Samala
 • Mallesham Bhandari

PTA : 2014-15

 • Bharati Bhagat
 • Alka Bagra
 • Yogita Mhatre
 • Manish Soni
 • Prakash Bhoir
 • Rekha Panchal
 • Sachin jadhav
 • Chhaya mhatre
 • Anusha Chilliveri
 • Umakant Mhatre
 • Allauddin Khan
 • Laxmi Fulipati
 • Guruswamy Parayar
 • Vaishali Devkar
 • Santosh Divekar
 • Sanjeevan Punatankanti
 •  Urmila Mhatre
 • Laxman Veerabattini
 • Vanaja Sirimalla
 • Dinesh Jadhav
 • Lata Bokka